Zkrotit potíže se spalinovou cestou Vám pomůže tým fundovaných kominíků


Vlastníte nemovitost? Pak nezapomínejte podrobovat její jednotlivé souÄásti pravidelné kontrole, a to pÅ™edevším proto, aby byl celý komplex zajiÅ¡tÄ›n stabilnÄ› z hlediska bezpeÄnosti i funkÄnÄ› dle zákona. Kvalifikované revize komínů si skuteÄného odborníka jednoznaÄnÄ› žádají. V případÄ›, že jste v poslední dobÄ› provedli urÄité zmÄ›ny, které si vyžádaly zásah do spalinového systému, neváhejte s oslovením profesionála, který důkladnÄ› celou strukturu i jednotlivé elementy pÅ™ezkoumá tak, aby byly pÅ™i využívání komína zaruÄeny maximální efektivita a absolutní bezpeÄnost.

ÄŒeká-li Vás v nejbližší dobÄ› kolaudace objektu, je revizní zpráva nÄ›co, bez Äeho se neobejdete!

Nutnost revize komínůje nezanedbatelnou souÄástí jakýchkoliv stavebních úprav na komínu. Také pÅ™i sebemenším podezÅ™ení na jakýkoliv problém, neÄekejte na jeho fatální projevy, ale vyhledejte vÄas, a to jeÅ¡tÄ› pÅ™ed vznikem ohniska požáru a poÅ¡kozením majetku a zdraví, odborníka, který stanoví komplexní diagnózu a následnÄ› navrhne adekvátní nápravu potíží.


Podobné příspěvky